Marketplace v internetovém světě / Marketplace In The Online World | Blog Mall.cz

Marketplace v internetovém světě / Marketplace In The Online World

Klíčem k úspěšnému e-shopu je rychlé dodání zboží, kvalitní výběr produktů a schopnost nabízet na trhu speciální služby. Je však obtížné nabídnout tento servis zákazníkům. Mezi e-shopy se tak objevuje trend Marketplace, kdy e-shopy nenabízí nejen svůj vlastní inventář, ale i širokou dodávku zboží od dodavatelů. Mall chce mít v roce 2018 pro své zákazníky platformu s více než 250 partnery. Aby toho dosáhl, zahájí spolupráci se společnostmi Ravak & Senesi a otevře novou nabídkou koupelnového vybavení s celým dalším sortimentem služeb.

//

The key to a successful e-shop is a fast delivery of goods, high quality product selection and the ability to offer special services on the market. However, it is difficult to offer all this services to customers. So there is a trend between e-shops a Marketplace, where e-shops offer not only their own inventory but also a wide range of supplies from other suppliers. The Mall wants to have a platform with more than 250 partners for its customers in 2018. In order to do so, Mall plan to start working with Ravak & Senesi and open up a new range of bathroom equipment with a whole range of services.


To follow text in English, please scroll down.

V minulosti lidé chodili do obchodů, kde si mohli koupit vše, od potravin a oblečení až po kuchyňské vybavení nebo koupelnové dlaždice. Spolu s technologickým růstem a rozvojem společnosti začali lidé více využívat specializovaných supermarketů a nákupních center s nabídkou různého druhu zboží. O něco později se objevil masivní růst internetových obchodů rozšířené o různé specializace i zaměření. Česká republika má nyní nejvíce internetových obchodů na jednoho obyvatele na světě, a to s celkovým počtem přibližně 40 100 obchodů.

Jak si vybrat z tak široké škály možností a nabídek? Na jedné straně zákazníci chtějí co nejlepší nákupní zkušenost; hlavním důvodem, proč nakupující opustili své on-line nákupní vozíky v USA, je drahá přeprava objednaného zboží, 63 % zákazníků to uvedlo jako problém. Ve studii z roku 2017, kterou provedla společnost APEK o elektronickém obchodování, bylo zjištěno, že 36 % nespokojených zákazníků uvádí, že jejich nespokojenost vyplývá z dlouhých dodacích lhůt. Klíčem k úspěšnému e-shopu je obojí, dodávka i kvalita. Na druhou stranu je pro téměř 50 % zákazníků v České republice důležitý co nejlepší výběr produktů. Všechny tyto služby se obtížně nabízejí jako součást jednoho balíčku, obzvláště pokud jste malý internetový obchod s malým skladištěm a prakticky nulovou logistikou - nemluvě o všudypřítomném boji, jen abyste přilákali zákazníky k návštěvě vašeho e-shopu.

Další oblastí, které může být věnována větší pozornost, je schopnost nabízet speciální služby (které jsou u zákazníků stále více žádané). Ve studii elektronického obchodu APEK 2017 zákazníci říkají, že 27 % by si koupilo prodlouženou záruku, 16 % by využívalo služby instalace spotřebičů a 12 % by využilo možnost dodání zboží do patra. Zákazníci samozřejmě chtějí také nejlepší možnou zákaznickou podporu. V USA 55 % nakupujících nekoupilo výrobek od dané společnosti, jen kvůli špatnému zákaznickému servisu, a 35 % lidí bylo nespokojeno v průběhu nákupního procesu. Podle studie společnosti McKinsey se uvádí, že čím méně má zákazník kontaktů během nákupního procesu, tím lépe. Složitost služeb a péče o zákazníky není tak jednoduchá, jak se na první pohled může zdát, a jen málo z menších internetových obchodů si může dovolit nabídnout tyto služby v odpovídající kvalitě.

Sklad MALL.cz • 

Řešení všech výše uvedených situací, jak ukazují nejlepší a největší maloobchodníci na světě, je historie, která se obrací k fenoménu trhu. V USA je největším provozovatelem trhu Amazon. Nabízí více než 562 milionů produktů se zdánlivě neomezenou dodávkou zboží od dodavatelů. Amazon nese spoustu svého vlastního inventáře a spolu s jeho výjimečnou službou; vybudovali velmi loajální zákaznickou základnu. Naproti tomu Alibaba, druhá největší tržní společnost, nemá vlastní inventář a zaměřuje se výhradně na poskytnutí platformy pro velkoobchodní společnosti, spojující kupce a prodejce. To pomohlo společnosti Unilever v Číně. Po dvou týdnech, co společnost používala Alibaba marketplace, zaznamenala Unilever nárust průměrného času stráveného na svých online stránkách o 26 %. Podobným způsobem vytvořily Alibaba a Amazon podpůrný obsah vztahující se k jejich příslušným společnostem, aby změnily spotřebitelskou návštěvnost svých stránek na spotřebitelské publikum. Díky tomu teď vytvářejí "virtuální nákupní centrum" pro každého zákazníka kdykoli a kdekoli.

V Mall se chceme stát online nákupní galerií, která pokrývá nejrůznější značky, se všemi nejlepšími službami, které jsou k dispozici zákazníkům téměř na všech místech v zemi a obsahově relevantní pro jejich potřeby. Mall již vytvořil platformu a integroval přes sto jednotlivých partnerů v prvním roce svého působení na trhu. Naši partneři se zabývají různými průmyslovými odvětvími, od těžkého a velkého zboží (např. nábytek, skleníky, vybavení koupelen, skútry) až po malé a specializované součásti (např. parfémy, knihy, náhradní díly pro automobily a další příslušenství). V roce 2018 chceme být na platformě s více než 250 partnery jako jsou Bushman, Ravak, Senesi & Intercars. Abychom vytvořili co nejlepší nákupní zkušenost pro zákazníky, umožníme jednotlivým partnerům prezentovat své značky ve formě značkových produktů nebo kategorií v rámci příslušné kategorie nebo dokonce plně vyhrazenou "shop-in-shop" kategorii. V roce 2018 také zahájíme spolupráci se společnostmi Ravak & Senesi a otevřeme novou nabídkou koupelnového vybavení s celým dalším sortimentem služeb. Každý partner bude mít k dispozici všechny doručovací služby prostřednictvím služby Uloženka jako součást doručovacích služeb společnosti Mall Group. Nabídka Marketplace bude také brzy k dispozici v zemích mimo území České republiky a Slovenska. V následujících 12 měsících připravíme uvedení na trh pro Polsko a Maďarsko. Takže zákazníci nebudou muset hledat zboží v 50 různých internetových obchodech, ale budou jen hledat nejlepší služby a dostupnost. Se skupinou Mall Group se budoucnost maloobchodu dostala do střední Evropy v plném proudu, takže buďte připraveni na rozsáhlý sortiment výrobků s těmi nejlepšími službami.

Marketplace v internetovém světě - infografika • 

In the past, people were going to the marketplace to buy everything, from groceries and clothes to kitchen equipment and bathroom tiles. Along with the growth in technology and the development of society, people started transferring to specialized superstores and shopping centers that carried various types of goods. More recently, we see massive growth of online shops that are prevalent throughout the internet that have different specializations and focus. The Czech Republic has the most e-shops per capita in the world around of 40 100 in total.

How do you choose from such a vast array of choices and offers?  On one hand, Customers want the best experience; the primary reason shoppers abandon their online shopping carts in the US is expensive shipping (63 % of customers report this as a problem). In a 2017 study conducted by APEK of e-commerce found that 36 % of unsatisfied customers report that their dissatisfaction stemmed from the long delivery times. The key for a successful e-shop is good delivery as well as quality of service. On the other hand, offering the best selection of the products is important for almost 50 % of customers in the Czech Republic. All these services are difficult to offer as part of one package, especially if you are a small e-shop with a small warehouse and practically no logistics – not to mention the ever-present struggle just to attract the customers to visit your e-shop.

Another area for serious consideration is the ability to offer special services (which are becoming more and more desirable for customers). In the APEK 2017 e–commerce study, customers say that 27 % would buy an extended warranty, 16 % would take advantage of the appliance installation service, and 12 % would use the upstairs delivery option. Of course, customers also want the best customer support they can find. In the US, 55 % did not buy a product from a company because of poor customer service and 35 % of the people have lost their temper in the purchasing process. According to a McKinsey study, the less touchpoints in a customer’s overall experience, the better it is. The complexity of services and customer care is not quite as easy as it may seem, with quite a few of the smaller e-shops not being able to afford to offer these services with appropriate quality.

The solution to all the above, as shown by the best and biggest retailers in the world, is history being reversed with a return to the marketplace phenomenon. In the US, the biggest marketplace operator is Amazon. They offer more than 562 million products, with a seemingly unlimited supply of goods and suppliers. Amazon carries quite a bit of its own inventory and along with its exceptional service; they have built a very loyal customer base. In contrast, Alibaba, the second biggest marketplace company, doesn’t carry their own inventory and solely focus on providing a platform for wholesale companies, connecting buyers and sellers. This helped the company Unilever in China. After two weeks of using Alibaba Marketplace, Unilever saw the average time spent in their virtual site up by 26 %. On similar note, Alibaba and Amazon have created supporting content related to their respective companies, to switch consumer traffic on their site to a consumer audience. As a result, they are both creating a “virtual shopping mall” available for every customer anytime, anywhere.

Sklad MALL.cz • 

In Mall, we want to become an online shopping gallery covering all sorts of brands, with all the best services available to customers in almost every place in the country, with content relevant to our audience. Mall has already created a platform and integrated over a hundred individual partners in our first year of service. Our partners cover various industries, from heavy and large goods (e.g. furniture, greenhouses, bathroom equipment, and scooters), to small and specialized components (e.g. perfumes, books, car spare parts, and accessories). We aim to get more than 250 partners live on the platform by the end of 2018, with partners such as Bushman, Ravak, Senesi & Intercars. To create the best customer experience, we will allow the individual partners to present their brands in the form of a branded product or category displays within a related category or even by a fully dedicated “shop-in-shop”. In 2018 we will launch a newly structured and listed bathroom ware in cooperation with Ravak & Senesi, with the whole range of their products. Each partner will have all delivery services available through Uloženka as part of Mall’s group delivery provider. Soon the Marketplace offer will be available in countries beyond Czech Republic and Slovakia. Within the next 12 months we are preparing a Marketplace rollout for Poland and Hungary. So then, there will be no need for customers to browse in 50 different e-shops and look for the best service and stock availability. With Mall Group, the future of retail has come to central Europe at full swing, so be prepared for a large product range with all the best services provided as well.

Marketplace in the online world - infographics • 

 

Instagram

@mall_czsk

Top 5